Πρόβλεψη άρθρου 61 της ΠΝΠ/20.3.2020 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020) – Σύνταξη και Δημοσίευση Πρωτοκόλλου (Οδηγού) λειτουργίας εργοταξίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων

2020-04-14b-Αληλογραφία

 

Συνημμένο #1

2020-04-14b-Αληλογραφία-Συνημμένο-1

Συνημμένο #2

2020-04-14b-Αληλογραφία-Συνημμένο-2