Απόψεις και επεξεργασμένες προτάσεις επί του «Σχεδίου Νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δη.Συ. και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές»

2021-02-28-Αληλογραφία