Κρίσιμη η συμβολή της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών στην εθνική προσπάθεια δυναμικής ανάκαμψης της οικονομίας την επόμενη μέρα της πανδημίας

Προϋπόθεση η στήριξη και η στρατηγική προετοιμασία από την Πολιτεία

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) αξιολογώντας αφενός την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου από την πανδημία του κορωνοϊού, όπως αυτή έχει καταγραφεί από εκτενή έρευνα των προβλημάτων και απόψεων των μελών του, αφετέρου δε τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί και πρέπει να έχει η βιομηχανία υποδομών και κατασκευών την επόμενη μέρα για την ταχεία ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα επιτευχθεί διεθνώς με επενδύσεις στις υποδομές, προτείνει στην κυβέρνηση την άμεση δρομολόγηση πρόσθετων ενεργειών και μέτρων.

Προϋπόθεση επιτυχίας των όποιων μέτρων αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, τόσο στις δύσκολες σημερινές συνθήκες όσο και στην περίοδο της ανάκαμψης, καθώς και η διεκπεραίωση κατά προτεραιότητα των θεμάτων των πληττόμενων επιχειρήσεων με έκδοση Εγκυκλίου γενικής εφαρμογής.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του, το ΕΣΒΥΚ έχει ήδη καταθέσει στα συναρμόδια Υπουργεία σχέδιο Πρωτοκόλλου (Οδηγού) λειτουργίας των εργοταξίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα και με την πρόβλεψη του άρθρου 61 της ΠΝΠ/20.3.2020, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και προβλέψεις για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των εργοταξίων.

Επίσης, είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί άμεσα ότι όλες οι μελετητικές, συμβουλευτικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις υπάγονται, de facto και στο σύνολό τους, στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ κλπ. Οι Σύνδεσμοι/Ενώσεις – μέλη του ΕΣΒΥΚ έχουν προτείνει, με πληθώρα εγγράφων προς τα αρμόδια Υπουργεία, να θεσπιστούν ειδικά μέτρα οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης, να επιτευχθεί ταχεία και πλήρως ψηφιακή διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών εγκρίσεων και πληρωμών κ.λπ.

Όσον αφορά στην προετοιμασία της επόμενης ημέρας, το ΕΣΒΥΚ προτείνει τα ακόλουθα:

 1. Ταχεία νομοθέτηση της δέσμης των νομοτεχνικώς επεξεργασμένων προτάσεων άμεσης απόδοσης του ΕΣΒΥΚ για την τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/16 (ανάθεση μελετών και έργων με πολλαπλά αντικειμενικά και ποσοτικοποιημένα κριτήρια και τρόπους βαθμολόγησης, μέθοδος αποκλεισμού ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών για έργα κάτω του κοινοτικού ορίου, έλεγχος και επίβλεψη μελετών και έργων από ιδιωτικές εταιρείες, Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης τεχνικών έργων και μελετών και πολλές άλλες) και του Ν.4413/16 (πρότυπες προτάσεις). Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες έχουν ολιστική προσέγγιση και στοχεύουν στη διασφάλιση διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού, στη βελτίωση της ποιότητας των έργων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης και υλοποίησης, εξετάζονται από τη σχετική συντονιστική επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 2. Ανάληψη ρόλου κυβερνητικού Συντονιστή και επισπεύδοντος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ως διαχρονικώς καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο) για την κατάστρωση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση μέτρων και δράσεων που αφορούν στη βιομηχανία των υποδομών και κατασκευών, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες και απαιτείται ειδική και ενιαία προσέγγιση και αντιμετώπιση των θεμάτων της.
 3. Συγκρότηση ολιγομελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (task force), ακολουθώντας τις καλές πρακτικές άλλων κρατών, η οποία θα απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη/συμβούλους των παραγωγικών Υπουργείων και εκπροσώπους των φορέων της αγοράς (ΕΣΒΥΚ) και θα συμβουλεύει την Πολιτική Ηγεσία για τη λήψη μέτρων βέλτιστης αντιμετώπισης της παρούσας κρίσης λόγω πανδημίας που αφορούν στη βιομηχανία των υποδομών και κατασκευών, για τη χάραξη ικής προετοιμασίας της επόμενης μέρας και τον σχεδιασμό μέτρων επαύξησης και διασφάλισης της απαιτούμενης συμβολής της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς και για την κατάρτιση προγράμματος αμέσων επενδύσεων σε έργα υποδομής.
 4. Βραχυχρόνιος προγραμματισμός (crash program) επόμενης μέρας. Η στενή διασύνδεση και η θεμελιώδης συμβολή της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών με τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι δημόσιες υποδομές, ο τουρισμός, η βιομηχανία και το εμπόριο, η οικιστική – πολεοδομική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος, αδιαμφισβήτητα την καθιστούν στρατηγικό τομέα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Είναι αναγκαία η άμεση κατάστρωση ενός ιεραρχημένου σχεδίου δράσεων και μέτρων για την προετοιμασία και τη διασφάλιση της ταχείας έναρξης της ζητούμενης συμβολής του κλάδου στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με: οριζόντια αναζήτηση σε όλο το δημόσιο τομέα ώριμων μελετών για δημοπράτηση έργων, ταχεία αξιολόγηση και διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης τους, επιτάχυνση διαδικασιών μελέτης και κατασκευής έργων που ήδη έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, τροποποίηση και αξιοποίηση τρέχοντος ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση των ανατεθειμένων έργων του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και για την κατά προτεραιότητα ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων προς υλοποίηση την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.
 5. Πρόσθετη χρηματοδότηση υποδομών-κατασκευών με αξιοποίηση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, επενδυτικών κεφαλαίων, με προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κατασκευαστικά έργα με εφαρμογή «Πρότυπων Προτάσεων», με ενίσχυση του σκέλους υποδομών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, με ανάπτυξη προγράμματος εκτεταμένων κινήτρων για επενδύσεις σε κτίρια και αγορά ακινήτων.

 

 

Στα ιδρυτικά Μέλη του ΕΣΒΥΚ ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, ήδη προστέθηκαν η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, η HELLASTRON, η HELLAS LAB και η HELLAS CERT

Σε εξέλιξη επαφές και με άλλους σημαντικούς φορείς του Κλάδου

Οι πρώτες συναντήσεις με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς επιβεβαιώνουν την ανάγκη όλων των μερών να υπάρχει ένας συγκροτημένος συνομιλητής που να εκφράζει υπεύθυνα το σύνολο της βιομηχανίας των υποδομών και κατασκευών, εκ των πλέον δυναμικών της ελληνικής οικονομίας.

Συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ. του
Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Η πρόσφατη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ – στο οποίο μετέχουν ως μέλη οι Πρόεδροι των Ενώσεων – Μελών του ΕΣΒΥΚ – σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το ΕΣΒΥΚ προέκυψε από την εργώδη και συστηματική προσπάθεια των τριών ιδρυτικών του μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στόχος τους ήταν η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

Ήδη το ΕΣΒΥΚ έχει διαμορφώσει σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων από τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει άμεση θετική απόδοση στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του κλάδου. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις αφορούν στη σύνταξη τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων στις μελέτες, κατασκευές και προμήθειες, όπως η υιοθέτηση πολλαπλών αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων κριτηρίων ανάθεσης, στη θέσπιση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης, τόσο μέσω της επέκτασης των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της συντονισμένης εξωστρέφειας.
Οι προτάσεις αυτές έλαβαν τα πρώτα θετικά σχόλια κατά τις συναντήσεις του ΕΣΒΥΚ με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχουν παρουσιαστεί και εξετάζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άλλα Υπουργεία.

Κατά τις συναντήσεις αυτές ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ, Σέργιος Λαμπρόπουλος, σημείωσε: «Το ΕΣΒΥΚ ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τα πρότυπα των άλλων αναπτυγμένων κρατών και στοχεύει στην επίτευξη ενιαίας έκφρασης όλων των επαγγελματικών ενώσεων και των φορέων του κλάδου, στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και αντικειμενικής πληροφόρησης και στη διατύπωση επεξεργασμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στον τομέα των Υποδομών και Κατασκευών». Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Καλέργης, συμπλήρωσε: «Σκοπός του ΕΣΒΥΚ δεν είναι η ανούσια και συντεχνιακή παρεμβατικότητα, αλλά η ουσιαστική συμβολή σε γόνιμες διαδικασίες διαλόγου, ανταλλαγής επιχειρημάτων και σύνθεσης θέσεων και απόψεων, προκειμένου ο κλάδος των υποδομών και κατασκευών να αναβαθμιστεί και να καταφέρει να συγχρονίσει το βήμα του με τις επιταχυνόμενες διεθνείς εξελίξεις, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του σημαντικού ρόλου του στην ανάπτυξη της χώρας μας».
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ που καλείται να εκπληρώσει προσδοκίες δεκαετιών στη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών για ενιαία έκφραση και δημόσια παρέμβαση αποτελείται από τους:

 • Σέργιο Λαμπρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ως Πρόεδρο
 • Εμμανουήλ Βράιλα, ως Αντιπρόεδρο
 • Κωνσταντίνο Καλέργη, ως Γενικό Γραμματέα
 • Ανδρέα Γερακάκη, ως Επιμελητή Οικονομικών
 • Γεώργιο Βλάχο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΑΤΕ)
 • Παναγή Τονιόλο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιο Συριανό, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιο Μπενέκο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Βασίλειο Χαλκιά, ως Μέλος (πρ. Πρόεδρο HELLASTRON)
 • Περικλή Αγάθωνος, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASLAB)
 • Ιωάννη Καλλιά, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASCERT)