Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών- Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανακοίνωση του ΕΜΠ με θέμα: «”Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών” – Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο ΕΜΠ με χρηματοδότηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025

Σε συνέχεια παύσης λειτουργίας του τακτικού μέλους ΠΕΔΜΗΕΔΕ του ΕΣΒΥΚ και σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 4.1 του Καταστατικού του ΕΣΒΥΚ το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών από την 1.1.2023 ανασυγκροτείται ως ακολούθως:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του ΕΣΒΥΚ για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 – Επανεξελέγη Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Σε συνέχεια των ομόφωνων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του ΕΣΒΥΚ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών για την τριετία 12/2022 έως 12/2025 με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης, Αντιπρόεδρος
 • Κωνσταντίνος Καλέργης, Γενικός Γραμματέας
 • Παναγιώτης (Πάνος) Χατζηπάνος, Επιμελητής Οικονομικών
 • Γεώργιος Βλάχος, Μέλος (Πρόεδρος ΣΑΤΕ)
 • Παναγής Τονιόλος, Μέλος (Μέλος ΔΣ ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιος Συριανός, Μέλος (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιος Μπενέκος, Μέλος (Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Εμμανουήλ Βράιλας, Μέλος (Αντιπρόεδρος HELLASTRON)
 • Περικλής Αγάθωνος, Μέλος (Πρόεδρος HELLASLAB)
 • Παναγιώτης Γιαννούτσος, Μέλος (Μέλος ΔΣ HELLASCERT)

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ)

Σε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), υπεγράφη στις 3/11/2020 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων από τον Πρύτανη του ΕΜΠ κ. Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρόεδρο του ΕΣΒΥΚ κ. Σέργιο Λαμπρόπουλο.

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας των δύο μερών αποτελεί έμπρακτη κοινή αναγνώριση του κομβικού ρόλου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μηχανικών για την επιτυχή παραγωγή τεχνικών έργων και υποδομών στη Χώρα, καθώς και του κρίσιμου ρόλου της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση της ευημερίας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας Μπουντουβής επεσήμανε ότι η ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, ειδικότερα αυτών της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται η ταχεία και εκτεταμένη βελτίωση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα των μηχανικών.

Ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ Σέργιος Λαμπρόπουλος σημείωσε την αναγκαιότητα συστηματικής σύμπραξης των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και στη συσχέτιση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις πραγματικές απαιτήσεις της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Τα δύο μέρη:

 • συνομολόγησαν ότι το σημερινό πλαίσιο συνεργασίας ΑΕΙ και επιχειρήσεων πρέπει να αναβαθμιστεί δραστικά, δεδομένης και της αναγκαιότητας τάχιστης προσαρμογής της Χώρας στις σύγχρονες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ειδικότερα στον τομέα της
  βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, ενώ
 • συνεκτίμησαν ότι ο ρόλος της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος στη σημερινή συγκυρία της αναγκαιότητας βέλτιστου εθνικού σχεδιασμού για την ταυτόχρονη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027, γεγονός που επιτάσσει την κατάλληλη προετοιμασία των νέων Μηχανικών για την ετοιμότητα συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης τεχνικών έργων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Μνημονίου, το ΕΜΠ και το ΕΣΒΥΚ συμφώνησαν να συστήσουν Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης προκειμένου να εξειδικεύσει και επεκτείνει περαιτέρω τα ακόλουθα ενδεικτικά πεδία συνεργασίας:

 • Διερεύνηση των τάσεων απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Πρακτικής Επιμόρφωσης / Κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Προώθηση της συνεργασίας των Σχολών του ΕΜΠ με τις τεχνικές επιχειρήσεις σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
 • Διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, εκδηλώσεων).
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

Στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου στην Πρυτανεία του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 παρέστησαν από πλευράς ΕΜΠ ο Πρύτανης Ανδρέας Μπουντουβής και ο Αντιπρύτανης Ευάγγελος Σαπουντζάκης και από πλευράς ΕΣΒΥΚ ο Πρόεδρος Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Καλέργης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής Σπύρος Μουντρουίδης, ενώ επίσης παρέστησαν ως εκπρόσωποι των τριών ιδρυτικών μελών του ΕΣΒΥΚ οι Γεώργιος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ), Δέσποινα Καλλιδρομίτου (Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ) και Ανδρέας Γερακάκης (Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ).

Διακρίνονται από αριστερά: Δέσποινα Καλλιδρομίτου (Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ), Γεώργιος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ), Κωνσταντίνος Καλέργης (Γενικός Γραμματέας ΕΣΒΥΚ), Ανδρέας Μπουντουβής (Πρύτανης του ΕΜΠ), Σέργιος Λαμπρόπουλος  (Πρόεδρος ΕΣΒΥΚ), Ευάγγελος Σαπουντζάκης (Αντιπρύτανης ΕΜΠ), Ανδρέας Γερακάκης (Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ), Σπύρος Μουντρουίδης (Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΣΒΥΚ).

Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ για τη λήψη μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού

Με πρωτοβουλία (18/3/2020) του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την κατάστρωση από την Κυβέρνηση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα εξαγγελθέντα μέτρα για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Ενόψει της διασκέψεως συλλέχθηκαν προτάσεις από τις επαγγελματικές ενώσεις οικονομικών φορέων-μέλη του ΕΣΒΥΚ και συνδιαμορφώθηκε δέσμη προτεινόμενων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών (βλ. αρ. πρωτ. 45/19.3.2020 επιστολή ΕΣΒΥΚ), προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίστηκε και διενεργήθηκε στις 20.3.2020.

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης με τους συμβούλους του και εκ μέρους του ΕΣΒΥΚ ο Πρόεδρος κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάνος Βράϊλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

Ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι οι προτάσεις της επιστολής του ΕΣΒΥΚ εξετάσθηκαν ενδελεχώς από τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του, καθώς και ότι όσα μέτρα συμφωνηθούν να εφαρμοσθούν και δεν περιληφθούν στην υπό έκδοση –εντός της ημέρας- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), θα θεσμοθετηθούν με τις αμέσως επόμενες ΠΝΠ ή/και Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες ήδη επεξεργάζονται οι νομικοί του Υπουργείου. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση της δέσμης προτάσεων μέτρων του ΕΣΒΥΚ. Συνοπτικώς, τα συμπεράσματα της διάσκεψης έχουν ως εξής:

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα παράτασης των διαφόρων προθεσμιών στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 1.1 έως 1.3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι ήδη περιλήφθηκαν στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί εντός της ημέρας (βλ. άρθρο 66 της ΠΝΠ/20.3.2020). Κατόπιν ειδικής μνείας του ΕΣΒΥΚ για την αναγκαιότητα αναλογικής παράτασης και των προθεσμιών που αφορούν τις διατάξεις περί επίλυσης διαφορών (διαγωνιστικές και συμβατικές), αναφέρθηκε ότι στην περίπτωση που δεν καλύπτεται από τη γενική διατύπωση της ΠΝΠ θα διευκρινιστεί σε επόμενη.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα επίσπευσης των πληρωμών των συμβάσεων με χρήση και ψηφιακών μέσων (προτάσεις 1.4, 1.5, 1.7 και 1.8 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε τη σημαντικότητα της ταχείας διεκπεραίωσης των διαδικασιών πληρωμών και ενημέρωσε ότι ήδη μελετώνται τρόποι εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Επίσης, ενημέρωσε ότι θα συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του μέτρου άμεσης έγκρισης των αιτημάτων πληρωμών από τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων (πρόταση 1.6 ΕΣΒΥΚ).

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μέτρων οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων (βλ. προτάσεις ενοτήτων 2 και 3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών εξέφρασε τον προβληματισμό της ηγεσίας του Υπουργείου στο κατά πόσο μπορεί και πρέπει να ληφθούν οριζόντια μέτρα και να υπαχθούν, αδιακρίτως, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου στο καθεστώς των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η παρούσα πρωτοφανής περίοδος απαιτεί να συμβάλλουμε όλοι και να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα δουν το όλο θέμα των μέτρων σαν “ευκαιρία” για ίδιον όφελος. Περαιτέρω δε, επισήμανε την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, έτσι ώστε οι αναμενόμενες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
Ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκ των πραγμάτων, υπολειτουργούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και ενημέρωσε ότι το Υπουργείο μελετά ενδεικνυόμενα και δυνατά μέτρα στήριξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, αλλά και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναλόγως του προτεινόμενου μέτρου.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί τα στοιχεία κινήσεων που λαμβάνει από τις εταιρείες και ότι θα εξεταστούν οι συνέπειες της αναμενόμενης μεγάλης πτώσης, στο πλαίσιο και των προβλέψεων των σχετικών συμβάσεων.
Τέλος, ο Γ.Γ. Υποδομών επισήμανε την αναγκαιότητα τακτικής διενέργειας ανάλογων διασκέψεων με το ΕΣΒΥΚ, ώστε να υπάρχει συνεχής αλληλοενημέρωση, να αξιολογούνται τα ληφθέντα μέτρα και να δρομολογούνται, αναλόγως της κατάστασης, τα κατάλληλα πρόσθετα και νέα μέτρα αφενός για την προστασία των εργαζομένων, αφετέρου για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και καλεί τις Ενώσεις φορέων-μέλη του να το ενημερώνουν αμέσως για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους.
Με ατομική και συλλογική προσπάθεια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, και τη λήψη στοχευμένων μέτρων από την πολιτεία, η Βιομηχανία των Υποδομών και Κατασκευών θα ξεπεράσει και αυτήν την πρωτόγνωρη και ασύμμετρη απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού και θα επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα της Κυβέρνησης και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών ανακοινώνει τα εξής:

Το ΕΣΒΥΚ έχει λάβει ήδη αναγκαία μέτρα προστασίας και αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού κατά τη λειτουργία και τις διάφορες δραστηριότητές του. Περαιτέρω, έχει αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, καθώς και τις συνεδριάσεις των διαφόρων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας του.

Το ΕΣΒΥΚ καλεί όλους τους φορείς-μέλη του να ενημερώσουν τα μέλη τους για την αυστηρή τήρηση των Οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (συνεχής πληροφόρηση στην ιστοσελίδα https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στην τηλεφωνική γραμμή 1135), καθώς και να μεριμνήσουν αφενός για τη μέγιστη δυνατή εφαρμογή του μέτρου της απομακρυσμένης (κατ’ οίκον) απασχόλησης των εργαζομένων των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας για τους λοιπούς εργαζομένους σε γραφεία, εργοτάξια, κ.λπ.

Υπενθυμίζουμε τις κάτωθι οκτώ (8) βασικές οδηγίες που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας:
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό COVID-19, τα ηλικιωμένα άτομα καθώς και τα άτομα οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, κακοήθειες κ.λπ.), ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών. Κατά συνέπεια για αυτές τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου κορωνοϊού, με έμφαση στα ακόλουθα:

 • Να αποφεύγουν επαφές με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος
 • Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα
 • Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)
 • Να συμμορφώνονται στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών
 • Να αποφεύγουν χώρους συγχρωτισμού, κοινωνικών συναναστροφών μαζικού χαρακτήρα και εκδηλώσεων
 • Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος και να επιμένουν σε ιατρική αξιολόγηση
 • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς
 • Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο.

Η συμβολή όλων των επιχειρήσεων στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού συνιστά κοινωνική ευθύνη και, συνακολούθως, εταιρική υποχρέωση.

Τέλος, το ΕΣΒΥΚ δηλώνει την άμεση διαθεσιμότητά του για συνεργασία με την Κυβέρνηση για την κατάστρωση και λήψη πρόσθετων ειδικών μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών της χώρας.