Στα ιδρυτικά Μέλη του ΕΣΒΥΚ ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, ήδη προστέθηκαν η ΠΕΔΜΗΕΔΕ, η HELLASTRON, η HELLAS LAB και η HELLAS CERT

Σε εξέλιξη επαφές και με άλλους σημαντικούς φορείς του Κλάδου

Οι πρώτες συναντήσεις με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με Υπουργεία και Δημόσιους Φορείς επιβεβαιώνουν την ανάγκη όλων των μερών να υπάρχει ένας συγκροτημένος συνομιλητής που να εκφράζει υπεύθυνα το σύνολο της βιομηχανίας των υποδομών και κατασκευών, εκ των πλέον δυναμικών της ελληνικής οικονομίας.

Συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ. του
Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

Πρόεδρος ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Σέργιος Λαμπρόπουλος

Η πρόσφατη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΒΥΚ – στο οποίο μετέχουν ως μέλη οι Πρόεδροι των Ενώσεων – Μελών του ΕΣΒΥΚ – σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το ΕΣΒΥΚ προέκυψε από την εργώδη και συστηματική προσπάθεια των τριών ιδρυτικών του μελών ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ που υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στις 5 Δεκεμβρίου 2018. Στόχος τους ήταν η από κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

Ήδη το ΕΣΒΥΚ έχει διαμορφώσει σειρά μεταρρυθμιστικών προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων από τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει άμεση θετική απόδοση στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών του κλάδου. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις αφορούν στη σύνταξη τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων στις μελέτες, κατασκευές και προμήθειες, όπως η υιοθέτηση πολλαπλών αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων κριτηρίων ανάθεσης, στη θέσπιση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών, σε χρηματοπιστωτικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης, τόσο μέσω της επέκτασης των εγχώριων δραστηριοτήτων, όσο και μέσω της συντονισμένης εξωστρέφειας.
Οι προτάσεις αυτές έλαβαν τα πρώτα θετικά σχόλια κατά τις συναντήσεις του ΕΣΒΥΚ με εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχουν παρουσιαστεί και εξετάζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και άλλα Υπουργεία.

Κατά τις συναντήσεις αυτές ο Πρόεδρος του ΕΣΒΥΚ, Σέργιος Λαμπρόπουλος, σημείωσε: «Το ΕΣΒΥΚ ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τα πρότυπα των άλλων αναπτυγμένων κρατών και στοχεύει στην επίτευξη ενιαίας έκφρασης όλων των επαγγελματικών ενώσεων και των φορέων του κλάδου, στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης και αντικειμενικής πληροφόρησης και στη διατύπωση επεξεργασμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση διαρκούς μεταρρυθμιστικής πολιτικής στον τομέα των Υποδομών και Κατασκευών». Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας, Κωνσταντίνος Καλέργης, συμπλήρωσε: «Σκοπός του ΕΣΒΥΚ δεν είναι η ανούσια και συντεχνιακή παρεμβατικότητα, αλλά η ουσιαστική συμβολή σε γόνιμες διαδικασίες διαλόγου, ανταλλαγής επιχειρημάτων και σύνθεσης θέσεων και απόψεων, προκειμένου ο κλάδος των υποδομών και κατασκευών να αναβαθμιστεί και να καταφέρει να συγχρονίσει το βήμα του με τις επιταχυνόμενες διεθνείς εξελίξεις, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του σημαντικού ρόλου του στην ανάπτυξη της χώρας μας».
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ που καλείται να εκπληρώσει προσδοκίες δεκαετιών στη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών για ενιαία έκφραση και δημόσια παρέμβαση αποτελείται από τους:

 • Σέργιο Λαμπρόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, ως Πρόεδρο
 • Εμμανουήλ Βράιλα, ως Αντιπρόεδρο
 • Κωνσταντίνο Καλέργη, ως Γενικό Γραμματέα
 • Ανδρέα Γερακάκη, ως Επιμελητή Οικονομικών
 • Γεώργιο Βλάχο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΑΤΕ)
 • Παναγή Τονιόλο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΕΓΜ)
 • Γεώργιο Συριανό, ως Μέλος (Πρόεδρο ΣΤΕΑΤ)
 • Γεώργιο Μπενέκο, ως Μέλος (Πρόεδρο ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
 • Βασίλειο Χαλκιά, ως Μέλος (πρ. Πρόεδρο HELLASTRON)
 • Περικλή Αγάθωνος, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASLAB)
 • Ιωάννη Καλλιά, ως Μέλος (Πρόεδρο HELLASCERT)