Προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16

Η προώθηση νέων διορθωτικών ή βελτιωτικών διατάξεων για τον ν. 4412/16 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, καταδεικνύει την ορθότητα των διαχρονικών θέσεων των φορέων του ΕΣΒΥΚ / HCIC ότι η χώρα μας, μεταξύ άλλων, χρειάζεται απονομοθέτηση (deregulation) και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών και έργων.