Ανακοίνωση του ΕΣΒΥΚ για τη λήψη μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού

Με πρωτοβουλία (18/3/2020) του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με σκοπό την κατάστρωση από την Κυβέρνηση δέσμης ειδικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του τομέα των υποδομών και κατασκευών από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα εξαγγελθέντα μέτρα για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Ενόψει της διασκέψεως συλλέχθηκαν προτάσεις από τις επαγγελματικές ενώσεις οικονομικών φορέων-μέλη του ΕΣΒΥΚ και συνδιαμορφώθηκε δέσμη προτεινόμενων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, η οποία υποβλήθηκε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών (βλ. αρ. πρωτ. 45/19.3.2020 επιστολή ΕΣΒΥΚ), προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη που προγραμματίστηκε και διενεργήθηκε στις 20.3.2020.

Στην τηλεδιάσκεψη, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης με τους συμβούλους του και εκ μέρους του ΕΣΒΥΚ ο Πρόεδρος κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάνος Βράϊλας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

Ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι οι προτάσεις της επιστολής του ΕΣΒΥΚ εξετάσθηκαν ενδελεχώς από τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του, καθώς και ότι όσα μέτρα συμφωνηθούν να εφαρμοσθούν και δεν περιληφθούν στην υπό έκδοση –εντός της ημέρας- Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), θα θεσμοθετηθούν με τις αμέσως επόμενες ΠΝΠ ή/και Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες ήδη επεξεργάζονται οι νομικοί του Υπουργείου. Οι εκπρόσωποι του ΕΣΒΥΚ παρουσίασαν την υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ανάλυση της δέσμης προτάσεων μέτρων του ΕΣΒΥΚ. Συνοπτικώς, τα συμπεράσματα της διάσκεψης έχουν ως εξής:

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα παράτασης των διαφόρων προθεσμιών στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (προτάσεις 1.1 έως 1.3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών ενημέρωσε ότι ήδη περιλήφθηκαν στην ΠΝΠ που θα εκδοθεί εντός της ημέρας (βλ. άρθρο 66 της ΠΝΠ/20.3.2020). Κατόπιν ειδικής μνείας του ΕΣΒΥΚ για την αναγκαιότητα αναλογικής παράτασης και των προθεσμιών που αφορούν τις διατάξεις περί επίλυσης διαφορών (διαγωνιστικές και συμβατικές), αναφέρθηκε ότι στην περίπτωση που δεν καλύπτεται από τη γενική διατύπωση της ΠΝΠ θα διευκρινιστεί σε επόμενη.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα επίσπευσης των πληρωμών των συμβάσεων με χρήση και ψηφιακών μέσων (προτάσεις 1.4, 1.5, 1.7 και 1.8 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε τη σημαντικότητα της ταχείας διεκπεραίωσης των διαδικασιών πληρωμών και ενημέρωσε ότι ήδη μελετώνται τρόποι εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Επίσης, ενημέρωσε ότι θα συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του μέτρου άμεσης έγκρισης των αιτημάτων πληρωμών από τις Διαχειριστικές Αρχές στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων (πρόταση 1.6 ΕΣΒΥΚ).

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις μέτρων οικονομικής στήριξης των επιχειρήσεων (βλ. προτάσεις ενοτήτων 2 και 3 ΕΣΒΥΚ), ο Γ.Γ. Υποδομών εξέφρασε τον προβληματισμό της ηγεσίας του Υπουργείου στο κατά πόσο μπορεί και πρέπει να ληφθούν οριζόντια μέτρα και να υπαχθούν, αδιακρίτως, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου στο καθεστώς των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η παρούσα πρωτοφανής περίοδος απαιτεί να συμβάλλουμε όλοι και να μην υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα δουν το όλο θέμα των μέτρων σαν “ευκαιρία” για ίδιον όφελος. Περαιτέρω δε, επισήμανε την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας σημαντικών κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία υποδομών και κατασκευών, έτσι ώστε οι αναμενόμενες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
Ο Γ.Γ. Υποδομών αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου, εκ των πραγμάτων, υπολειτουργούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και ενημέρωσε ότι το Υπουργείο μελετά ενδεικνυόμενα και δυνατά μέτρα στήριξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, αλλά και με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναλόγως του προτεινόμενου μέτρου.

Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης ανέφερε ότι το Υπουργείο παρακολουθεί τα στοιχεία κινήσεων που λαμβάνει από τις εταιρείες και ότι θα εξεταστούν οι συνέπειες της αναμενόμενης μεγάλης πτώσης, στο πλαίσιο και των προβλέψεων των σχετικών συμβάσεων.
Τέλος, ο Γ.Γ. Υποδομών επισήμανε την αναγκαιότητα τακτικής διενέργειας ανάλογων διασκέψεων με το ΕΣΒΥΚ, ώστε να υπάρχει συνεχής αλληλοενημέρωση, να αξιολογούνται τα ληφθέντα μέτρα και να δρομολογούνται, αναλόγως της κατάστασης, τα κατάλληλα πρόσθετα και νέα μέτρα αφενός για την προστασία των εργαζομένων, αφετέρου για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΒΥΚ βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα και καλεί τις Ενώσεις φορέων-μέλη του να το ενημερώνουν αμέσως για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοί τους.
Με ατομική και συλλογική προσπάθεια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, και τη λήψη στοχευμένων μέτρων από την πολιτεία, η Βιομηχανία των Υποδομών και Κατασκευών θα ξεπεράσει και αυτήν την πρωτόγνωρη και ασύμμετρη απειλή της πανδημίας του κορωνοϊού και θα επιτελέσει τον σημαντικό ρόλο της στην ανάπτυξη της χώρας μας.