• Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών

Τελευταίες δημοσιεύσεις

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΣΒΥΚ

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), συνιστά αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ιδρύθηκε το 2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ, για την ενιαία εκπροσώπηση της Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών της Ελλάδας.

Μέλη του ΕΣΒΥΚ είναι οι επαγγελματικές ενώσεις, σωματεία, σύνδεσμοι ή οργανώσεις οικονομικών φορέων που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν πανελλαδική κάλυψη και έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή έργων, την προμήθεια και παραγωγή υλικών, την ανάπτυξη, την έρευνα, τη συντήρηση και τη διαχείριση του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος.

Επίσης, στο ΕΣΒΥΚ μετέχουν ως συνδεδεμένα μέλη δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ., εκπαιδευτικά, ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εμπλέκονται -αμέσως ή εμμέσως- με τις υποδομές και κατασκευές.

Βασικοί σκοποί του ΕΣΒΥΚ είναι:

 • η προαγωγή της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η αναβάθμιση της συμβολής της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,
 • η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και η βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος,
 • η διασφάλιση των θεμελιωδών αρχών της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών έργων στη χώρα,
 • η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των υποδομών και κατασκευών,
 • η διασφάλιση και η εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του,
 • η ενιαία εκπροσώπηση των μελών του σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, φορείς, επιτροπές και φόρουμ που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τη βιομηχανία υποδομών και κατασκευών,
 • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του,
 • η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο.

Τηλ: 210 3809405

Φειδιου 14-16 (4ος) 106 78 ΑΘΗΝΑ

info@hcic.org.gr

HELLENIC CONSTRUCTION INDUSTRY COUNCIL ΗCIC

The Hellenic Construction Industry Council (HCIC), is a non-profit organisation that was founded in 2019, on the initiative of SATE, HELLASCO and STEAT, to promote the single and unified representation of the Construction Industry in Greece.

HCIC Regular Members are professional associations, unions or organisations of economic operators based in Greece, with nationwide coverage and whose primary purpose is the design, study and construction of infrastructural and building projects, the supply and production of construction materials, the development, research, maintenance and management of the built and natural environment.

HCIC also includes as affiliated members public bodies and organisations, legal entities of public and private law, educational, research and other non-profit institutions and bodies which are directly or indirectly involved in infrastructure and construction industry.

The main objectives of the HCIC are:

 • to promote the Greek infrastructure and construction industry and enhance its contribution to the development of the Greek economy,
 • to ensure the sustainable development of the Greek infrastructure and construction industry and improve its productivity, competitiveness and quality for the benefit of society and the environment,
 • to safeguard the fundamental principles of transparency and sound competition in the implementation of public and private works in the country,
 • to promote sound, responsible and quality entrepreneurship in the infrastructure and construction industry,
 • to safeguard and represent the interests and rights of its members,
 • the unified representation of its members in national and international organisations, bodies, committees and fora related to and/or affecting the infrastructure and construction industry,
 • to enhance cooperation among its members,
 • to promote and disseminate the work of its members to the community.

Tel: +30 210 3809405

Fidiou 14-16 (4th floor) 106 78 Athens Greece

info@hcic.org.gr

Τακτικά μέλη ΕΣΒΥΚ

HCIC Regular Members

© Copyright ΕΣΒΥΚ - Developed by Encodica